Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Prouroda

close
Reklamacje i zwroty
Reklamacje i zwroty

Zasady zwrotu zakupionych towarów ( odstąpienia od umowy ) określa Regulamin Sklepu. Szczegóły poniżej:

§4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, w tym Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy/Usługodawcy (SED FRYZ, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez złożenie oświadczenia w sposób, która umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę/Usługodawcę

drogą pisemną na adres: SED FRYZ, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59, lub
drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: sklep@prouroda.pl lub 
przez wypełnienie formularza "Odstąpienia od umowy" ( link poniżej )

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Konsument może wykorzystać formularz "Odstąpienia od umowy" przez Konsumenta zawarty na Stronie Sprzedawcy, jednak wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest:

- w przypadku Umowy sprzedaży, w wykonaniu której następuje wydanie Produktu Klientowi - od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

- w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane osobno:  od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Produktu objętego Umową sprzedaży
- w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części;
- w przypadku umów o świadczenie usług: od dnia zawarcia umowy;

- w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: od dnia zawarcia umowy (chyba że dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło w warunkach wskazanych w ust. 8.12 poniżej – wówczas prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje).

6. Skutki odstąpienia od umowy:

6.1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca/Usługodawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy, oferta przestaje wiązać.

6.2. Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.

6.3. Sprzedawca/Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu.

6.5. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy w stanie nienaruszonym i czystym, nie używany, w nieuszkodzonym opakowaniu zewnętrznym.

6.6. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

6.7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres Sprzedawcy

6.8. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady składania reklamacji spowodowanych niezamierzoną pomyłką Sprzedawcy podczas realizacji zamówienia określa Regulamin sklepu.

§6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 6.2. Wynikającego z pomyłki Sprzedawcy lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez Sprzedawcę

1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu błędów i pomyłek powstałych podczas realizacji Zamówienia wysłanego przez Klienta, zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy/Usługodawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta, datę i numer Zamówienia, określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta ( kopia dokumentu zakupu ), przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją, datę, podpis Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).

4. Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Produktu (np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany produktu na nowy lub na inny ), Klient przesyła do Sprzedawcy Produkt na koszt Sprzedawcy, po uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu: ProUroda, Sed Fryz, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59 lub na adres email: sklep@prouroda.pl

6. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie.

7. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację.

8. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem w związku z reklamacją Produktu zażąda wymiany Produktu, dostarczenia brakującego produktu lub złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Klienta.